تیم بندی دانشکده ایچیموکو

تیم یک

تیم دو

تیم سه

تیم چهار