از حل معادله فوق یک x بدست می آید که اگر مقدار آن را با کلوز باکس ورودی جمع کنیم، اولین باکس کالیبره شکل گرفته و اگر X بدست آمده از کلوز باکس ورودی کم کنیم، دومین باکس کالیبره شکل خواهد گرفت. باکس های جدید را نیز دقیقا مطابق فرمول فوق نسبت به هم اندازه گیری کرده و به یک X جدید می رسیم. مجددا X جدید را از کلوز باکس 2 کم می کنیم و بر این اساس، باکس 3 تشکیل می شود. این روال تا جایی ادامه پیدا می کند که به انتهای باکس خروجی اولیه برسیم(یا آخرین باکس کالیبره، از باکس خروجی اولیه خارج شود).