هدف:

پیدا کردن ارتباط بین گذشته و آینده بازار در چارت معکوس و محاسبه و کالیبراسیون پیاپی در آینده است که براساس داده های موجود محاسبه و منجر به بدست آوردن high بازار در آن منطقه می شود که طبق فرضیات و محاسبات ما بر طبق آموزش ها باید نمودار قیمت در آینده بازار ، محدوده ی آن کلوز را تاچ و برخورد و از همان نقطه ریورس کند.

مراحل اجرای کار:

 1. انتخاب دو دوره متفاوت که در آن تغییرات قیمتی در دوره دوم، حدود دو برابر دوره اول باشد
 2. دوره اول را ناحیه Y و دوره دوم را ناحیه Z می نامیم و این دو را در باکس قرار می دهیم. باکس ها به شکلی رسم می شوند که ضلع بالا و پایین آن، منطبق بر high و low آن ناحیه باشد.
 3. high، low و close کندل را برای دو قطعه یا دو دوره، Y و Z مشخص می کنیم .
 4. روابط استوک را برای دو قطعه یا دو دوره ، Y و Z را می نویسیم.
فرمول استوکستیک:
C : قیمت کلوز آخرین کندل دوره
Ln : لوی دوره
Hn : های دوره
 1. ضریب تغییرات یا مقدار خطا 1ZT را محاسبه می کنیم .

بعد از محاسبه فرمول استوک، از اختلافات دو منطقه یا دو دوره میزان خطای موجود در سیستم را بدست می‌آوریم که به آن “ضریب تغییرات” می‌گوییم، دقت کنید در فرمول زیر ما متغیر x را بصورت استاندارد از رابطه زیر بدست می آوریم:

به عبارتی داریم:

 1. مقادیر را در فرمول تصحیح خطا قرار می‌دهیم و از این رابطه دو کلوز معتبر جدید و کالیبره شده را نسبت به کلوز Y پیدا می کنیم. یک کلوز حاصل جمع کلوز Yبا x به دست آمده است. کلوز دیگر حاصل تفریق کلوز Y با x
 2. سپس کلوز کندل جدید را مشخص می‌کنیم، تمام مراحل بالا را برای موقعیت کلوز کندل جدید بدست می آوریم.
 3. مجددا high و low و close کندل را در دو دوره مشخص می‌کنیم.
 4. نواحی جدید را 1 و 2 نامیده و روابط استوک را برای آن می‌نویسیم.
 5. ضریب تغییرات ZT2 را مجددا محاسبه می‌کنیم.
 6. مقادیر را در فرمول تصحیح خطا قرار می‌دهیم و یک کلوز جدید بدست می‌آوریم. از اینجا به بعد برای پیدا کردن کلوز جدید، فقط رو به جلو حرکت می کنیم.

این محاسبات و تشکیل باکس (نواحی)های جدید را تا جایی ادامه می دهیم که به انتهای باکس Z برسیم. سپس مقادیر مورد نیاز را استخراج نموده و در فرمول پایانی قرار می‌دهیم تا H به دست آید.

اجرای مراحل کار جهت کالیبراسیون پیاپی نمودار

گام اول: با توجه به تغییرات قیمتی صورت گرفته در چارت، دو ناحیه را مشخص می کنیم. یادآوری می گردد که تغییرات قیمت در ناحیه دوم باید حدود دو برابر ناحیه اول (یا بیشتر) باشد. نواحی مورد نظر در تصویر زیر نشان داده شده است:

حالا باید محاسباتی انجام دهیم تا به یک x تعادلی برسیم و بر اساس آن و به نسبت کلوز Y نواحی کوچک را تشکیل دهیم. اختلاف هایی که در روند محاسباتی به آن نیاز داریم در تصویر فوق نشان داده شده است.
ابتدا فرمول مربوط به هر ناحیه را مشخص می‌کنیم. بنابراین داریم:

 

حالا فرمول ضریب تغییرات را همانطور که گفته شد به دست می آوریم:

در این روش نسبت به روش قبلی تفاوتی در فرمول برای به دست آوردن X وجود دارد. در روش قبلی مجموع فرمول ناحیه 2 با ضریب تغییرات را برابر با فرمول ناحیه 1 قرار می دادیم. اما در این روش مجموع فرمول ناحیه Y با ضریب تغییرات را برابر با فرمول ناحیه Z قرار می‌دهیم.

بر اساس معادله فوق، X=-688 به دست می آید.

در مرحله بعد باید عدد 688 را با کلوز ناحیه Y جمع و تفریق کنیم. کلوز Y برابر با 146929است.

پس 146241=688-146929 و 147617=688+146929 به دست می‌آید. بنابراین کلوز ناحیه 1 و 2 به دست آمد.

نکته: وقتی نسبت به کلوز ناحیه Y عقب و جلو می رویم تا باکس های جدید را بدست آوریم، ممکن است که کندلی پیدا نشود که کلوز آن، دقیقاً برابر با اعدادی باشد که به دست آورده ایم. کاری که می کنیم این است که از کلوز Y به عقب و جلو می‌رویم. اولین کندلی که قیمت مورد نظر ما به آن رسید در نظر می گیریم و بر اساس آن، باکس های جدید را تشکیل می دهیم. حالا ممکن است که عدد مدّ نظر ما روی بدنه یا حتی سایه آن کندل منطبق شده باشد.

بر اساس اعداد به دست آمده، باکس های 1 و 2 را تشکیل می دهیم. این باکس ها به همراه اطلاعات مورد نیاز، در تصویر زیر آمده است:

دقت کنید که کلوزهای واقعی باکس 1 و 2 با آنچه طی محاسبات به دست آوردیم و در شکل فوق نشان دادیم، متفاوت است. باز هم محاسبات را مانند مرحله قبل انجام می دهیم:

حاصل معادله فوق، 200-=X است. همانطور که در ابتدای ژورنال گفته شد، از این مرحله به بعد فقط باید رو به جلو حرکت کنیم و کلوزِ باکس‌های جدید را به دست آوریم. کلوز ناحیه 2 برابر با 147614 بود که عدد 854 را به آن اضافه می‌کنیم و عدد 148471 به دست می آید. پس کلوز باکس 3 برابر با این عدد است که در تصویر زیر می‌بینید:

همانند قبل محاسبات را با داده های جدید انجام می دهیم:

پس  188-=X در نتیجه کلوز باکس 4 برابر است با 148659 که در تصویر زیر می‌بینید:

بار هم محاسبات را بر اساس داده‌های جدید انجام می‌دهیم:

337+=X در نتیجه کلوز باکس پنجم برابر است با 148996. مطابق تصویر زیر:

گام دوم: حالا که به انتهای باکس Z رسیدیم، کالیبراسیون اولیه به پایان می‌رسد. حالا باید محاسباتی انجام دهیم تا بر اساس آن محدوده برگشت قیمت را به دست آوریم.

محاسبات نهایی بر اساس فرمول زیر به دست می‌آید:

در این فرمول عالوه بر H ، دو مجهول دیگر نیز وجود دارد. بنابراین برای اینکه به معادله ای با یک مجهول برسیم، باید به X و L عدد بدهیم.
برای L باید یک low بعد از باکس Z بیابیم و فاصله آن را تا مبدأ مختصات (لوی باکس Y) اندازه بگیریم. برای X هم فاصله سقف باکس 5 تا مبدأ مختصات را در نظر می‌گیریم:

حالا این اعداد را در فرمول پایانی می گذاریم:

از حل معادله فوق 2801=H به دست می‌آید. این عدد را نسبت به کلوز Y اندازه گیری می‌کنیم که در تصویر زیر قابل مشاهده است:

اما باید توجه داشته باشیم که محاسبات ما با قدری خطا مواجه است. چون بخشی از باکس 5 از باکس Z خارج شده است. بنابراین مقدار خطای مشخص شده را باید لحاظ کنیم:

در تصویر فوق، باکس بنفش مقدار خطایی است که به سیستم اعمال کردیم.