هدف:

پیدا کردن ارتباط بین گذشته و آینده بازار در چارت معکوس و محاسبه و کالیبراسیون پیاپی در آینده است که براساس داده های موجود محاسبه و منجر به بدست آوردن high بازار در آن منطقه می شود که طبق فرضیات و محاسبات ما بر طبق آموزش ها باید نمودار قیمت در آینده بازار ، محدوده ی آن کلوز را تاچ و برخورد و از همان نقطه ریورس کند.

مراحل اجرای کار:

 1. انتخاب دو دوره متفاوت که در آن تغییرات قیمتی در دوره دوم، حدود دو برابر دوره اول باشد
 2. دوره اول را ناحیه Y و دوره دوم را ناحیه Z می نامیم و این دو را در باکس قرار می دهیم. باکس ها به شکلی رسم می شوند که ضلع بالا و پایین آن، منطبق بر high و low آن ناحیه باشد.
 3. high، low و close کندل را برای دو قطعه یا دو دوره، Y و Z مشخص می کنیم .
 4. روابط استوک را برای دو قطعه یا دو دوره ، Y و Z را می نویسیم.
فرمول استوکستیک:
C : قیمت کلوز آخرین کندل دوره
Ln : لوی دوره
Hn : های دوره
 1. ضریب تغییرات یا مقدار خطا ZT1 را محاسبه می کنیم .

بعد از محاسبه فرمول استوک، از اختلافات دو منطقه یا دو دوره میزان خطای موجود در سیستم را بدست می‌آوریم که به آن “ضریب تغییرات” می‌گوییم، دقت کنید در فرمول زیر ما متغیر X را بصورت استاندارد از رابطه زیر بدست می آوریم:

به عبارتی داریم:

 1. مقادیر را در فرمول تصحیح خطا قرار می‌دهیم و از این رابطه دو کلوز معتبر جدید و کالیبره شده را نسبت به کلوز Y پیدا می کنیم. یک کلوز حاصل جمع کلوز Yبا x به دست آمده است. کلوز دیگر حاصل تفریق کلوز Y با x
 2. سپس کلوز کندل جدید را مشخص می‌کنیم، تمام مراحل بالا را برای موقعیت کلوز کندل جدید بدست می آوریم.
 3. مجددا high و low و close کندل را در دو دوره مشخص می‌کنیم.
 4. نواحی جدید را 1 و 2 نامیده و روابط استوک را برای آن می‌نویسیم.
 5. ضریب تغییرات ZT2 را مجددا محاسبه می‌کنیم.
 6. مقادیر را در فرمول تصحیح خطا قرار می‌دهیم و یک کلوز جدید بدست می‌آوریم. از اینجا به بعد برای پیدا کردن کلوز جدید، فقط رو به جلو حرکت می کنیم.

این محاسبات و تشکیل باکس (نواحی)های جدید را تا جایی ادامه می دهیم که به انتهای باکس Z برسیم. سپس مقادیر مورد نیاز را استخراج نموده و در فرمول پایانی قرار می‌دهیم تا H به دست آید.

اجرای مراحل کار جهت کالیبراسیون پیاپی نمودار

گام اول: با توجه به تغییرات قیمتی صورت گرفته در چارت، دو ناحیه را مشخص می کنیم. یادآوری می گردد که تغییرات قیمت در ناحیه دوم باید حدود دو برابر ناحیه اول (یا بیشتر) باشد. نواحی مورد نظر در تصویر زیر نشان داده شده است:

حالا باید محاسباتی انجام دهیم تا به یک x تعادلی برسیم و بر اساس آن و به نسبت کلوز Y نواحی کوچک را تشکیل دهیم. اختلاف هایی که در روند محاسباتی به آن نیاز داریم در تصویر فوق نشان داده شده است.
ابتدا فرمول مربوط به هر ناحیه را مشخص می‌کنیم. بنابراین داریم:

 

حالا فرمول ضریب تغییرات را همانطور که گفته شد به دست می آوریم:

در این روش نسبت به روش قبلی تفاوتی در فرمول برای به دست آوردن X وجود دارد. در روش قبلی مجموع فرمول ناحیه 2 با ضریب تغییرات را برابر با فرمول ناحیه 1 قرار می دادیم. اما در این روش مجموع فرمول ناحیه Y با ضریب تغییرات را برابر با فرمول ناحیه Z قرار می‌دهیم.

بر اساس معادله فوق، X=-129 به دست می‌آید.

در مرحله بعد باید عدد 129 را با کلوز ناحیه Y جمع و تفریق کنیم. کلوز Y برابر است با 66231.

پس 66102=129-66231 و 66360=129+66231 به دست می‌آید. بنابراین کلوز ناحیه 1 و 2 به دست آمد.

نکته: وقتی نسبت به کلوز ناحیه Y عقب و جلو می رویم تا باکس های جدید را بدست آوریم، ممکن است که کندلی پیدا نشود که کلوز آن، دقیقاً برابر با اعدادی باشد که به دست آورده ایم. کاری که می کنیم این است که از کلوز Y به عقب و جلو می‌رویم. اولین کندلی که قیمت مورد نظر ما به آن رسید در نظر می گیریم و بر اساس آن، باکس های جدید را تشکیل می دهیم. حالا ممکن است که عدد مدّ نظر ما روی بدنه یا حتی سایه آن کندل منطبق شده باشد.

بر اساس اعداد به دست آمده، باکس های 1 و 2 را تشکیل می دهیم. این باکس ها به همراه اطلاعات مورد نیاز، در تصویر زیر آمده است:

دقت کنید که کلوزهای واقعی باکس 1 و 2 با آنچه طی محاسبات به دست آوردیم و در شکل فوق نشان دادیم، متفاوت است. باز هم محاسبات را مانند مرحله قبل انجام می دهیم:

حاصل معادله فوق، 157-=X است. همانطور که در ابتدای ژورنال گفته شد، از این مرحله به بعد فقط باید رو به جلو حرکت کنیم و کلوزِ باکس‌های جدید را به دست آوریم. کلوز ناحیه 2 برابر با 66360 بود که عدد 157 را به آن اضافه می‌کنیم و عدد 66517 به دست می آید. پس کلوز باکس 3 برابر با این عدد است که در تصویر زیر می‌بینید:

گام دوم : حالا که به انتهای باکس Z رسیدیم، کالیبراسیون اولیه به پایان می‌رسد. حالا باید محاسباتی انجام دهیم تا بر اساس آن محدوده برگشت قیمت را بدست آوریم.
محاسبات نهایی بر اساس فرمول زیر به دست می‌آید:

در این فرمول علاوه بر H، دو مجهول دیگر نیز وجود دارد. بنابراین برای اینکه به معادله ای با یک مجهول برسیم، باید به X و L عدد بدهیم.


برای L باید یک لو بعد از باکس Z بیابیم و فاصله آن را تا مبدأ مختصات (لوی باکس Y) اندازه بگیریم. برای X هم فاصله سقف باکس Z تا مبدأ مختصات را در نظر می‌گیریم:

حالا این اعداد را در فرمول پایانی می‌گذاریم:

از حل معادله فوق 444=H به دست می‌آید. این عدد را نسبت به کلوز Y اندازه گیری می کنیم که در تصویر زیر قابل مشاهده است:

مقدار بسیار کمی هم خطا در ابتدای باکس Y داریم که باید به عدد فوق اضافه شود.

روش دیگر:

می‌توان محاسبات را به نحوه دیگری انجام داد. یعنی تاکنون H به دست آمده را بر اساس کلوز Y اندازه گیری می‌کردیم؛ اما می‌توان این محاسبات را بر اساس H باکس Z رقم زد.
برای این منظور باید حاصل جمع ضرایب تغییرات باکس‌های کوچک را از ضریب تغییراتِ میانِ دو باکس بزرگ (باکس‌های اولیه) کم کرد.
به فرمول زیر نگاه کنید:

با ساده سازی فرمول فوق به نتیجه زیر می‌رسیم:

شرط پایداری سیستم این است که 104=X قرار دهیم.
حالا باید L را بیابیم. همانطور که گفته شد، برای این منظور باید فاصله لوی انتخابی را تا های باکس Z اندازه گیری کرد. لوی انتخابی و فاصله آن در تصویر زیر مشخص است:

حالا اعداد بدست آمده را در فرمول نهایی قرار می‌دهیم:

با حل معادله فوق به 89=H می‌رسیم. یعنی در فاصله 89 پوینت نسبت به های باکس Z محدوده برگشت ما خواهد بود. این محدوده را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید: