هدف:

پیدا کردن ارتباط بین گذشته و آینده بازار در چارت معکوس و محاسبه و کالیبراسیون پیاپی در آینده است که براساس داده های موجود محاسبه و منجر به بدست آوردن high بازار در آن منطقه می شود که طبق فرضیات و محاسبات ما بر طبق آموزش ها باید نمودار قیمت در آینده بازار ، محدوده ی آن کلوز را تاچ و برخورد و از همان نقطه ریورس کند.

مراحل اجرای کار:

 1. انتخاب دو دوره متفاوت که در آن تغییرات قیمتی در دوره دوم، حدود دو برابر دوره اول باشد
 2. دوره اول را ناحیه Y و دوره دوم را ناحیه Z می نامیم و این دو را در باکس قرار می دهیم. باکس ها به شکلی رسم می شوند که ضلع بالا و پایین آن، منطبق بر high و low آن ناحیه باشد.
 3. high، low و close کندل را برای دو قطعه یا دو دوره، Y و Z مشخص می کنیم .
 4. روابط استوک را برای دو قطعه یا دو دوره ، Y و Z را می نویسیم.
فرمول استوکستیک:
C : قیمت کلوز آخرین کندل دوره
Ln : لوی دوره
Hn : های دوره
 1. ضریب تغییرات یا مقدار خطا 1ZT را محاسبه می کنیم .

بعد از محاسبه فرمول استوک، از اختلافات دو منطقه یا دو دوره میزان خطای موجود در سیستم را بدست می‌آوریم که به آن “ضریب تغییرات” می‌گوییم، دقت کنید در فرمول زیر ما متغیر x را بصورت استاندارد از رابطه زیر بدست می آوریم:

به عبارتی داریم:

 1. مقادیر را در فرمول تصحیح خطا قرار می‌دهیم و از این رابطه دو کلوز معتبر جدید و کالیبره شده را نسبت به کلوز Y پیدا می کنیم. یک کلوز حاصل جمع کلوز Yبا x به دست آمده است. کلوز دیگر حاصل تفریق کلوز Y با x
 2. سپس کلوز کندل جدید را مشخص می‌کنیم، تمام مراحل بالا را برای موقعیت کلوز کندل جدید بدست می آوریم.
 3. مجددا high و low و close کندل را در دو دوره مشخص می‌کنیم.
 4. نواحی جدید را 1 و 2 نامیده و روابط استوک را برای آن می‌نویسیم.
 5. ضریب تغییرات ZT2 را مجددا محاسبه می‌کنیم.
 6. مقادیر را در فرمول تصحیح خطا قرار می‌دهیم و یک کلوز جدید بدست می‌آوریم. از اینجا به بعد برای پیدا کردن کلوز جدید، فقط رو به جلو حرکت می کنیم.

این محاسبات و تشکیل باکس (نواحی)های جدید را تا جایی ادامه می دهیم که به انتهای باکس Z برسیم. سپس مقادیر مورد نیاز را استخراج نموده و در فرمول پایانی قرار می‌دهیم تا H به دست آید.

اجرای مراحل کار جهت کالیبراسیون پیاپی نمودار

گام اول: با توجه به تغییرات قیمتی صورت گرفته در چارت، دو ناحیه را مشخص می‌کنیم. یادآوری می‌گردد که تغییرات قیمت در ناحیه دوم باید حدود دو برابر ناحیه اول (یا بیشتر) باشد. نواحی مورد نظر در تصویر زیر نشان داده شده است:

توجه داشته باشید که در حال بررسی روند نزولی هستیم و روند نزولی، همان روند صعودی در چارت معکوس است. بنابراین جای high و low را عوض می‌کنیم.

حالا باید محاسباتی انجام دهیم تا به یک X تعادلی برسیم و بر اساس آن و به نسبت کلوز Y نواحی کوچک را تشکیل دهیم. اختلاف هایی که در روند محاسباتی به آن نیاز داریم در تصویر فوق نشان داده شده است.
ابتدا فرمول مربوط به هر ناحیه را مشخص می کنیم. بنابراین داریم

حالا فرمول ضریب تغییرات را همانطور که گفته شد به دست می آوریم:

در این روش نسبت به روش قبلی تفاوتی در فرمول برای به دست آوردن X وجود دارد. در روش قبلی مجموع فرمول ناحیه 2 با ضریب تغییرات را برابر با فرمول ناحیه 1 قرار می دادیم. اما در این روش مجموع فرمول ناحیه Y با ضریب تغییرات را برابر با فرمول ناحیه Z قرار می‌دهیم.

بر اساس معادله فوق، 688-=X به دست می آید.

در مرحله بعد باید عدد 688 را با کلوز ناحیه Y جمع و تفریق کنیم. کلوز Y برابر با 146929 است. پس 142641=146929-688 و 141211=146929+688 به دست می آید. بنابراین کلوز ناحیه 1 و 2 به دست آمد.

نکته: وقتی نسبت به کلوز ناحیه Y عقب و جلو می رویم تا باکس های جدید (نواحی جدید) را بدست آوریم، ممکن است که کندلی پیدا نشود که کلوز آن، دقیقاً برابر با اعدادی باشد که به دست آورده ایم. کاری که می کنیم این است که از کلوز Y به عقب و جلو می‌رویم. اولین کندلی که قیمت مورد نظر ما به آن رسید در نظر می گیریم و بر اساس آن، باکس های جدید را تشکیل می دهیم. حالا ممکن است که عدد مدّ نظر ما روی بدنه یا حتی سایه آن کندل منطبق شده باشد. بر اساس اعداد به دست آمده، باکس های 1 و 2 را تشکیل می دهیم. این باکس ها به همراه اطلاعات مورد نیاز، در تصویر زیر آمده است:

دقت کنید که کلوزهای واقعی باکس 1 و 2 با آنچه طی محاسبات به دست آوردیم و در شکل فوق نشان دادیم، متفاوت است. باز هم محاسبات را مانند مرحله قبل انجام می دهیم:

حاصل معادله فوق، 200-=X است. همانطور که در ابتدای ژورنال گفته شد، از این مرحله به بعد فقط باید رو به جلو حرکت کنیم و کلوزِ باکس‌های جدید را به دست آوریم. کلوز ناحیه 2 برابر با 108788 بود که عدد 200 را از آن کم می کنیم و عدد 108588 به دست می‌آید. پس کلوز باکس 3 برابر با این عدد است که در تصویر زیر می‌بینید:

همانند قبل محاسبات را با داده های جدید انجام می دهیم:

پس  107- =X در نتیجه کلوز باکس 4 برابر است با 108481 که در تصویر زیر می‌بینید:

گام دوم: حالا که به انتهای باکس Z رسیدیم، کالیبراسیون اولیه به پایان می رسد. حالا باید محاسباتی انجام دهیم تا بر اساس آن محدوده برگشت قیمت را بدست آوریم.
محاسبات نهایی بر اساس فرمول زیر به دست می آید:

در این فرمول عالوه بر H ، دو مجهول دیگر نیز وجود دارد. بنابراین برای اینکه به معادله ای با یک مجهول برسیم، باید به X و L عدد بدهیم.
برای L باید یک لو بعد از باکس Z بیابیم و فاصله آن را تا مبدأ مختصات (لوی باکس Y) اندازه بگیریم. برای X هم فاصله سقف باکس Z تا مبدأ مختصات را در نظر می‌گیریم:

حالا این اعداد را در فرمول پایانی می گذاریم:

از حل معادله فوق 749 = H به دست می آید. این عدد را نسبت به کلوز Y اندازه گیری می کنیم که در تصویر زیر قابل مشاهده است:

همانطور که می دانید، ناحیه خطای قابل توجهی در ابتدای باکس Y وجود دارد که این ناحیه در تصویر فوق با باکس بنفش نشان داده شده است. پس باید آن را هم در محاسبه H منظور کنیم. در تصویر زیر این اتفاق افتاده است:

ادامه محاسبات:
اکنون می خواهیم بدانیم که اگر به جای L5 که در فرمول نهایی از آن استفاده کردیم، یک low مانند L6 را انتخاب کنیم، روال محاسباتی چگونه خواهد شد:

این عدد را در فرمول نهایی به جای L5 قرار می دهیم و همان x قبلی را در نظر می گیریم:

حاصل معادله فوق، 836 =H می باشد.
حالا اگر H به دست آمده از مرحله قبل را از این عدد کم کنیم، به عدد 87= 749 – 836  می رسیم. یعنی 87 پوینت پایین تر از L6 ، محدوده برگشت قیمت خواهد بود. برای مقایسه بهتر هم H بدست آمده از مرحله قبل (خط قرمز) و هم H بدست آمده در این مرحله (خط سبز) را در تصویر زیر می‌بینید:

در این قسمت نیز می توان منطقه خطا را در محاسبات منظور کرد. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

روش دیگر:

می‌توان محاسبات را به نحوه دیگری انجام داد. یعنی تاکنون H به دست آمده را بر اساس کلوز Y اندازه گیری می کردیم؛ اما می‌توان این محاسبات را بر اساس H باکس Z رقم زد (مقصود، های باکس Z در چارت معکوس است).
برای این منظور باید حاصل جمع ضرایب تغییرات باکس های کوچک را از ضریب تغییراتِ میانِ دو باکس
بزرگ (باکس های اولیه) کم کرد.
به فرمول زیر نگاه کنید:

با ساده سازی فرمول فوق به نتیجه زیر می‌رسیم:

شرط پایداری سیستم این است که 58=X قرار دهیم.
حالا باید L را بیابیم. همانطور که گفته شد، برای این منظور باید فاصله لوی انتخابی را تا های باکس Z اندازه گیری کرد. لوی انتخابی و فاصله آن در تصویر زیر مشخص است:

حالا اعداد بدست آمده را در فرمول نهایی قرار می‌دهیم:

با حل معادله فوق به 531=H می‌رسیم. یعنی در فاصله 531 پوینت نسبت به های باکس Z محدوده برگشت ما خواهد بود.
این محدوده را در تصویر زیر مشاهده می کنید: